Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Bestuursrecht

Denk hierbij aan besluiten van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad op gemeentelijk niveau, van gedeputeerde staten op provinciaal niveau en van ministers en staatssecretarissen op landelijk niveau.

Maar “de overheid” is in dit geval ook: Inspecties (zoals de Inspectie SZW), Autoriteiten (zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en private instellingen die overheidsgezag hebben (zoals het CBR). Ook hún besluiten vallen onder het bestuursrecht.

Ofschoon het alles bij elkaar ieder jaar over talloze, verschillende besluiten gaat, zijn de procedures om die besluiten te nemen wél voor een groot deel hetzelfde en is de rechtsbescherming ook op eenzelfde manier geregeld.

Aanvraag of verzoek, boeterapport, voornemen, ontwerp, zienswijze, besluit en bezwaar, in elke procedure over een besluit komen een aantal van deze zaken voor. En in beroep en hoger beroep gebruiken de bestuursrechters dezelfde beginselen om de rechtmatigheid van het besluit te toetsen. Als u voor één besluit weet wat onder zorgvuldigheid, rechtszekerheid, evenredigheid, gelijkheid of opgewekt vertrouwen verstaan wordt, weet u het gelijk voor vele, andere besluiten.

Gelet hierop ben ik bij het bestuderen van uitspraken van bestuursrechters met name geïnteresseerd in richtinggevende uitspraken en in overwegingen die voor komende zaken van belang (kunnen) zijn. Zo kan ik u als u mijn advies en bijstand vraagt, het beste helpen.

In mijn blogs bestuursrecht ga ik in op verschillende, bestuursrechtelijke onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Handhaving en alles wat hiermee samenhangt, heeft hierbij mijn speciale aandacht (zoals u ook op mijn website lezen kunt).

Zo deel ik mijn kennis met u en ben ik klaar voor als u mij als deskundige op het gebied van het bestuursrecht nodig hebt.