Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie?

Fout arbodienst? U krijgt de loonsanctie! Controleer de belangrijke adviezen, de algemene voorwaarden en de verzekering van uw arbodienst. Het loont de moeite.

U als werkgever hebt de re-integratie van uw zieke werknemers volledig uitbesteed aan uw arbodienst. Toch krijgt u op het einde van het tweede ziektejaar voor één van uw werknemers een loonsanctie. Hoe gaat u hier richting de arbodienst mee om?

Eén loonsanctie, twee procedures

Ook al besteedt u de begeleiding uit aan uw arbodienst, ú blijft voor het UWV verantwoordelijk voor de goede re-integratie van uw zieke werknemer en ú krijgt een loonsanctie, als het UWV vindt dat het niet deugt.

Stel u krijgt een loonsanctie. Dan spreekt u de arbodienst natuurlijk aan om u de schade die u door de loonsanctie lijdt te vergoeden.

Er lopen dan twee procedures naast elkaar, namelijk de bestuursrechtelijke procedure tegen het UWV over de loonsanctie. In deze procedure kunt u bij het UWV een bezwaarschrift en later, als het besluit op bezwaar negatief is, bij de rechter een beroepschrift indienen. En de civielrechtelijke procedure tegen de arbodienst over de schadevergoeding.

In deze laatste procedure bent u jegens de arbodienst verplicht de schade die u lijdt zoveel mogelijk te beperken. De beste manier om dit te doen is uiteraard zodanig bezwaar tegen de loonsanctie te maken, dat het UWV die in zijn besluit op bezwaar intrekt.

Een leerzame zaak uit mijn praktijk

De werknemer in kwestie kon zijn eigen werk niet meer verrichten en zijn werkgever, mijn cliënt, had ook geen ander, passend werk voor hem. Dan moet dus de mogelijkheid van re-integratie bij een andere werkgever - re-integratie in het tweede spoor - onderzocht worden. De in dienst van de arbodienst zijnde bedrijfsarts adviseerde hierover: “Hoeft niet, want hij zal nergens meer kunnen werken.” En dus staakte mijn cliënt de re-integratie in het tweede spoor.

Enkele maanden later legt het UWV op grond van het overhandigde re-integratiedossier een loonsanctie op. Op grond van de beschikbare stukken is het van mening dat de werknemer in het tweede spoor gere-integreerd had moeten worden.

Bestudering van het dossier leerde mij dat het UWV gelijk had en dat de bedrijfsarts fout zat: op basis van de in het dossier aanwezige gegevens kon de conclusie “hij zal nergens meer kunnen werken” niet getrokken worden. Bezwaar maken tegen de loonsanctie zou normaal gesproken kansloos zijn.

Machtig de arbodienst om bezwaar te maken

Maar als je geen bezwaar maakt, verweert de arbodienst zich met het argument dat je ten onrechte je schade niet beperkt hebt. Als je om dit te voorkomen wél bezwaar maakt en later tegen het besluit op bezwaar beroep en nog weer later tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instelt, ben je voor veel geld drie jaar bezig met procedures, die jezelf vanaf het eerste begin volstrekt zinloos en nutteloos vond. Hoe moet je (als gemachtigde van) werkgever hiermee omgaan?

De oplossing van dit dilemma is: machtig de arbodienst om namens jou bezwaar en beroep in te stellen. Dus tijdig vóór het verstrijken van de bezwaartermijn een brief/e-mail met uitleg en machtiging aan de arbodienst toesturen. Dit heb ik in die zaak gedaan. De arbodienst maakte geen bezwaar (mogelijk heeft zijzelf de zinloosheid ervan ingezien).

De algemene voorwaarden

In de civiele procedure stelde de rechtbank vast dat zij toerekenbaar tekortgeschoten was en in beginsel gehouden was de hele schade van de loonsanctie te vergoeden. Maar dit gebeurde niet, want zij kon zich beroepen op de overeengekomen algemene voorwaarden:

“Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling gefactureerd is, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld.”

U als werkgever blijft zo met een flinke schadepost zitten. U moet om volledige schadevergoeding te krijgen immers de opzet of de grove schuld - lees: het zeer verwijtbare en laakbare handelen - van de arbodienst bewijzen, wat normaal gesproken nooit lukt. Uw kosten van de loonsanctie zullen (bijna) altijd aanzienlijk hoger zijn dan het door de arbodienst gefactureerde bedrag.

Als de arbodienst voor fouten van haar bedrijfsarts een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid gehad had, zou die de schade vergoed hebben.

Welke lessen zijn uit deze zaak te trekken?

1. Controleer de arbodienst en haar bedrijfsarts bij belangrijke beslissingen. Niet meer hoeven te re-integreren in het tweede spoor is zo’n belangrijke beslissing. Laat dan een deskundige of in elk geval een derde het re-integratiedossier eens doorlezen met de opdracht: Ligt het oordeel van de bedrijfsarts in lijn met de overige inhoud van het dossier? Heeft hij zijn oordeel schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd? Zo nee, vraag erom. Blijft er twijfel? Vraag het UWV dan om de opvatting van de bedrijfsarts in een deskundigenoordeel te onderschrijven. Voor de kosten moet u het niet laten: het is altijd heel veel goedkoper dan een loonsanctie.

2. Vraag na of en sta erop dat uw arbodienst voor fouten (toerekenbare tekortkoning bij de uitvoering van de opdracht) voldoende verzekerd is. Met een regel in de algemene voorwaarden als hierboven geciteerd als laatste vangnet om de aansprakelijkheid te beperken is niets mis, mits er een vóórliggende verzekering is die in geval van aansprakelijkheid de schade dekt.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef