Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

De IVA-uitkering op bezwaar en beroep van de werkgever

In deze blog ga ik, na een korte uiteenzetting over de WIA, in op het bezwaar en beroep van de werkgever om voor zijn werknemer een IVA-uitkering te krijgen.

In deze blog ga ik, na een korte uiteenzetting over de WIA, in op het bezwaar en beroep van de werkgever om voor zijn werknemer een IVA-uitkering te krijgen. Ik schrijf vanuit het gezichtspunt van de werkgever. Waar ik "werkgever" of "uw werknemer" (m/v) schrijf, bedoel ik ook "ex-werkgever" en "uw ex-werknemer".

De WIA in het kort

De WIA kent twee soorten uitkeringen, de WGA voor werknemers die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn en de IVA voor werknemers die zowel volledig als duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Óf uw volledig arbeidsongeschikte werknemer een WGA- of een IVA-uitkering krijgt, is dus afhankelijk van of zijn volledige arbeidsongeschiktheid "duurzaam" is en van van wat "duurzaam" dan is.

Het percentage arbeidsongeschiktheid in de WIA is een maat voor het verlies aan verdiencapaciteit. Als dat verlies 35 tot 80 procent is, is uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Als het 80 procent of meer is, is hij volledig arbeidsongeschikt. Het percentage arbeidsongeschiktheid zegt in beginsel niets over hoe ziek iemand is.

Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Als uw werknemer nú als arbeidsongeschikte € 1.200,-- per maand verdienen kan (verdiencapaciteit) en voorheen € 4.000,-- per maand verdiende, is hij voor (1200/4000 = 0,3) 70% en dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Als hij nú als arbeidsongeschikte dat zelfde bedrag van € 1.200,-- per maand verdienen kan, maar voorheen € 6.000,-- per maand verdiende, is hij voor (1200/6000 = 0,2) 80% en dus volledig arbeidsongeschikt.

IVA-uitkering veel voordeliger

Als u een middelgrote of grote werkgever bent, heeft een IVA-uitkering grote, financiële voordelen boven een WGA-uitkering. De IVA wordt immers uit een door iedere werkgever te betalen, landelijk uniforme (basis)premie betaald, terwijl de WGA-uitkering via de gedifferentieerde premie of het eigenrisicodragerschap gedeeltelijk of volledig voor uw rekening komt.

Duurzaam volledig arbeidsongeschikt

Als de arbeidsongeschiktheid behalve volledig ook duurzaam is, krijgt uw werknemer een IVA-uitkering. Volgens de wetstekst van de WIA wordt onder "duurzaam" verstaan "een medisch stabiele of verslechterende situatie" alsmede "een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat". "Op lange termijn" is "na een jaar".

In de praktijk gaat het dan om het beantwoorden van de volgende vragen. Vraag 1: Is herstel uitgesloten? Zo ja, dan recht op IVA. Zo nee, dan is vraag 2: Is het herstel binnen een jaar te verwachten? Zo ja, dan geen recht op IVA. Zo nee, dan is vraag 3: Is na een jaar een meer dan geringe kans op herstel te verwachten? Zo ja, dan geen recht op IVA. Zo nee, dan recht op IVA.

Het bezwaar en beroep van de werkgever

Stel de verzekeringsarts van het UWV komt toe aan vraag 3 ("Is na een jaar een meer dan geringe kans op herstel te verwachten?") en beantwoordt die met "Ja", hoe kunt u als werkgever dan zó bezwaar maken of beroep instellen, dat uw werknemer wél een IVA-uitkering krijgt?

Als werkgever staat u in vergelijking met uw werknemer die bezwaar maakt of beroep instelt om een IVA-uitkering te krijgen, flink op achterstand. Zo kan uw werknemer medische gegevens in het geding brengen en een zelfstandige verzekeringsarts inschakelen om het voor hem negatieve standpunt van het UWV te bestrijden. U als zijn werkgever kunt hem daar evenwel niet toe verplichten.

Maar de rechter is u tegemoetgekomen. Bij bezwaar en beroep van uw werknemer is het uitgangspunt immers, dat de rapportage van de verzekeringsarts van het UWV juist is. Als u als werkgever evenwel bezwaar maakt, wordt dat niet aangenomen, maar wordt juist van het UWV verlangd dat het zijn beslissing zorgvuldig, goed onderbouwd en inzichtelijk motiveert, zoals door zélf lichamelijk onderzoek te verrichten en/of door bij behandelaren medische informatie op te vragen, zodat u daar op basis van die gegevens eventueel gemotiveerd beroep tegen instellen kunt. Dit geldt voor alle WIA-besluiten.

Voor wat de IVA-uitkering betreft geldt dit in het bijzonder voor het oordeel van het UWV dat de volledige arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is en dat er dus geen recht op een IVA-uitkering bestaat. Maakt uw werknemer bezwaar, dan is de juistheid van de rapportage van de verzekeringsarts van het UWV het uitgangspunt. Maar als u als werkgever bezwaar maakt tegen het oordeel dat de volledige arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is, dan zal het UWV zijn standpunt op de wijze als in de vorige alinea aangegeven zorgvuldig, goed onderbouwd en inzichtelijk moeten motiveren. Zo moet het standpunt dat een meer dan geringe verbetering te verwachten is met verwijzing naar een concrete behandeling en het daarvan te verwachten resultaat onderbouwd zijn. Redeneringen als "het is de afgelopen maanden elke maand wat beter gegaan, dus dat zal de komende maanden ook wel zo zijn" zijn in reactie op het bezwaar van u als werkgever onvoldoende.

Het is dus belangrijk dat u zélf bezwaar maakt en dit niet aan uw werknemer overlaat. Bij het bezwaar van u als werkgever geldt voor het UWV immers, zoals we hierboven zagen, een verzwaarde motiveringsplicht. Alleen als uzelf bezwaar gemaakt hebt, kunt u beroep instellen.

Waarmee kan ik u helpen?

Dit soort zaken doe ik graag, omdat ik mij hiermee op het snijvlak van mijn specialisaties arbeidsrecht en bestuursrecht begeef. Ik help u dan ook graag bij de motivering van uw bezwaarschrift, maar ook en met name bij beantwoorden van de vraag of een voor u negatieve beslissing op bezwaar wel aan de daaraan te stellen eisen voldoet en zo nee, bij het instellen van beroep en het opstellen van de beroepsgronden.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef