Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Bij welke hinder is er een goed woon- en leefklimaat?

Een bedrijf stoot geluid of geur uit. Vlakbij liggen woningen. Is er sprake van een goed woon- en leefklimaat? Lees hier, hoe deze vraag beantwoord moet worden.

Een bedrijf stoot geluid uit. Of stank. Of stof. Vlakbij liggen woningen. Is er wel sprake van een goede ruimtelijke ordening, van een goed woon- en leefklimaat? Gemeenten redeneren nog vaak verkeerd. Nadat u deze blog gelezen hebt, weet ú hoe het zit en wat ik daarbij voor u betekenen kan.

Goede ruimtelijke ordening

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet de gemeenteraad voor "een goede ruimtelijke ordening" zorgen. Als burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verlenen die in strijd met het geldende bestemmingsplan is, mag dat alleen als de activiteit "niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening" is.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

De woorden "goede ruimtelijke ordening" staan in de wet. Als een woning in het spel is, is de te beantwoorden vraag in de praktijk steeds weer: Is er bij die woning sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Is het woon- en leefklimaat aanvaardbaar of zelfs goed, dan is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Is het niet aanvaardbaar, dan niet.

Gemeenten concluderen nogal eens dat er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is, als het bedrijf de wettelijke regels over het uitstoten van geluid, geur of stof niet overtreedt of als de woning niet in de de hindercirkel van het bedrijf ligt. Dat kan zo zijn, maar het hoeft niet. De redenering die tot deze conclusie leidt, gaat ten onrechte van het bedrijf uit.

Neem de woning als uitgangspunt

Bij het beantwoorden van de vraag of ter plaatse van een woning een goed woon- en leefklimaat is, moet evenwel niet van het bedrijf, maar van de woning uitgegaan worden. Gebeurt dit niet, dan leidt dat vaak tot dezelfde twee fouten: 1. Er wordt niet met álle hinder rekening gehouden en 2. Er wordt geen of onvoldoende rekening met cumulatie van hinder gehouden.

Alle hinder telt mee

Een mooi voorbeeld is te vinden in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 21 maart jl. over een eetcafé in de nabijheid van woningen: "Of het eetcafé kan voldoen aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit is (...) van belang voor de vraag (...) of een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Bij die (...) vraag kan overigens niet worden volstaan met een toets aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Ook geluid waarop die grenswaarden geen betrekking hebben, zoals het stemgeluid van bezoekers op de openbare weg voor het eetcafé, dient betrokken te worden bij de vraag of een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd."

Cumulatie van hinder

Het mag zo zijn dat de geluidbelasting van een bepaald bedrijf op een bepaalde woning aanvaardbaar is, dat betekent nog niet dat je vijf van dergelijke bedrijven bij of rondom die woning kunt zetten. Vanuit elk, afzonderlijk bedrijf gezien is er qua overlast niets aan de hand, vanuit de woning gezien is het woon- en leefklimaat te midden van vijf geluid producerende bedrijven evenwel ronduit slecht. Dit mag voor zich spreken. Voor geur en stof geldt hetzelfde.

Daarom wordt bij geurhinder door veehouderijen voor de vaststelling van het goede woon- en leefklimaat ook niet alleen met de voorgrondbelasting (de geur van de meest belastende veehouderij), maar met name ook met de achtergrondbelasting (de totale geurbelasting) rekening gehouden. Complicerende factor hierbij is, dat een lagere voorgrondbelasting tot meer geurhinder kan leiden. Zie hiervoor mijn blogs Is geuroverlast van een veehouderij aan te pakken? over de voor- en achtergrondbelasting en Visie veehouderij Venray 2018 vastgesteld. Hoe verder? over het woon- en leefklimaat.

Wat kan ik voor u betekenen?

Als u ondernemer bent en uw bedrijf opricht of wijzigt, kan ik u als juridisch deskundige vóóraf informeren, het vergunningentraject begeleiden en de vinger aan de pols houden om uw belang optimaal te behartigen. Door tijdig advies voorkómen is gemakkelijker en goedkoper dan herstellen. Ondervindt u als omwonende overlast, dan sta ik u graag bij om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te krijgen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef