Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Tijdelijke omgevingsvergunning onbeperkt te verlenen?

Het haalt regelmatig het nieuws: het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor bouw of gebruik in strijd met de bestemming. Hoe zit het? Wanneer is het toegestaan? Lees er hier alles over.

Het haalt regelmatig het nieuws: het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor bouw of gebruik in strijd met de bestemming. Bijvoorbeeld om seizoenarbeiders te huisvesten of een evenement mogelijk te maken. Hoe kun je zo'n vergunning als aanvrager krijgen en in bezwaar en beroep behouden? Hoe kun je er als tegenstander succesvol bezwaar tegen maken? Hieronder kunt u het allemaal lezen.

Meer dan tien jaar

De wet zegt dat de tijdelijke omgevingsvergunning voor bouw of gebruik in strijd met de bestemming voor maximaal tien jaar verleend kan worden.

Dat betekent om te beginnen, dat die tien jaar vanaf de datum van verlening van de vergunning gerekend worden. Dus als een illegale situatie die zeg al vijf jaar bestaat door de verlening van een tijdelijke omgevingsvergunning gelegaliseerd wordt, kan maximaal vijftien jaar bouw en/of gebruik in strijd met de bestemming plaatsvinden.

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 april 2018 gaat het over de plaatsing van zonnepanelen. De Afdeling overweegt dat het voor de verlening van de vergunning niet van belang is of aannemelijk is dat de zonnepanelen na tien jaar ook daadwerkelijk zullen worden verwijderd. Vereist is slechts, dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de vergunde activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd.

In de uitspraak van de rechtbank Limburg van 16 juli 2018 is er sprake van gebruik van een evenemententerrein in strijd met de geldende bestemming. De raad is voornemens het bestemmingsplan te wijzigen om het gebruik te legaliseren. Om in de tussentijd legaal gebruik van het evenemententerrein mogelijk te maken verlenen burgemeester en wethouders een tijdelijke omgevingsvergunning. Dat mag. Dat de raad voornemens is het gebied te bestemmen als evenemententerrein, doet aan de tijdelijkheid van de omgevingsvergunning niet af, aldus de rechtbank.

Voor u als aanvrager

Voor u als aanvrager van de tijdelijke omgevingsvergunning is het nodig of in elk geval erg handig dat burgemeester en wethouders bereid zijn de vergunning te verlenen. Zij kúnnen de vergunning immers verlenen, zij móeten het niet. Weigeren ze de vergunning, dan zult u de rechter ervan moeten overtuigen dat ze die beslissing in redelijkheid niet hebben kunnen nemen. Dat is (niet onmogelijk, maar wél) lastig, als je een vergunning vraagt, die in strijd met het bestemmingsplan is.

Verder is het voor u en burgemeester en wethouders zaak te voorzien wat de bezwaren worden en hierop te anticiperen. Houd er rekening mee en neem de te verwachten bezwaren op voorhand zo veel mogelijk weg. Wat hieronder onder "Voor u als tegenstander" staat, is dus ook voor u als aanvrager van belang.

Voor u als tegenstander

De tijdelijke omgevingsvergunning mag alleen verleend worden, als de activiteit waarvoor zij verleend wordt niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening is. Bij bewoning gaat het dan om het antwoord op de vraag, of er nog sprake van een goed woon- en leefklimaat is.

Dus moet u als bewoner in uw bezwaarschrift en bij de rechter stellen en onderbouwen, dat er door de vergunde activiteit - het plaatsen van zonnepanelen, het gebruik van het terrein voor evenementen, het plaatsen van woningen voor seizoensarbeiders - door uitzichtschade, overlast van verkeer, van geluid enz. geen goed woon- en leefklimaat meer zal zijn. Hier is voor u als tegenstander de winst te halen.

Ook mag de tijdelijke omgevingsvergunning alleen verleend worden, als voor de beoogde activiteit geen andere, in de wet geregelde vrijstelling van het bestemmingsplan verleend kan worden. Zo kan voor gebruik van een gebouw in strijd met de bestemming een omgevingsvergunning verleend worden; dan is het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning dus niet mogelijk. Ik vermeld het volledigheidshalve, maar deze fout zullen de aanvrager en burgemeester en wethouders niet gauw maken.

Een goed woon- en leefklimaat

Uit het bovenstaande volgt dat het er toch vooral om gaat, of er mét de activiteit die de tijdelijke omgevingsvergunning mogelijk maakt nog sprake van een goed woon- en leefklimaat is. Daar is in elk geval geen sprake meer van, als in het Activiteitenbesluit genoemde grenswaarden voor bijvoorbeeld geluid overschreden worden.

Maar ook als dit niet het geval is, betekent dat nog niet dat het woon- en leefklimaat goed is. Zo blijft stemgeluid in het Activiteitenbesluit in menige situatie buiten beschouwing, maar voor het antwoord op de vraag of ergens een goed woon- en leefklimaat heerst, is het totaal van al die stemgeluiden natuurlijk wél van belang.

Stedelijk ontwikkelingsproject

Als er sprake van een "stedelijk ontwikkelingsproject" is, mag de tijdelijke omgevingsvergunning niet gebruikt worden. Bij nieuwbouw voor huisvesting kan dit een belangrijke bezwaargrond zijn. In mijn blog Grootschalige huisvesting van Buitenlandse werknemers van 12 oktober 2018 ben ik hier uitgebreid op ingegaan.

Provinciale verordening

Last but not least: Vergeet niet om de "Verordening ruimte" van uw provincie door te lezen. Hier kunnen immers bepalingen in staan, die het gebruik van de tijdelijke omgevingsvergunning voor het concrete geval waarover het gaat, verbieden. Als aanvrager kunt u er zo mogelijk rekening mee houden. Als tegenstander kunt u er gebruik van maken.

Waarmee kan ik u helpen?

Mijn expertises ruimtelijke ordening en milieurecht komen hier samen. Ik help u als aanvrager van de tijdelijke omgevingsvergunning of als tegenstander ervan dan ook graag met het zoeken en presenteren van de juiste gegevens en argumenten om uw zaak te winnen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef