Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Nieuw bestemmingsplan? Laat ongewenste mogelijkheden verwijderen!

Als er een nieuw bestemmingsplan komt, krijgt u een unieke kans om al jaren bestaande, ongewenste bestemmingen te laten verwijderen. Op uw verzoek moet de raad haar eerdere keuzes zo nodig herzien.

Op 14 maart 2021 heb ik deze blog van 8 mei 2020 aangepast en de paragraaf "Een rechtszaak uit mijn praktijk" toegevoegd.

Zienswijzen indienen?

Stel u woont in een rustige omgeving. Uw perceel heeft de bestemming "wonen". Het perceel naast u heeft de bestemming "bedrijf" en wel voor bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2. Er is al jaren een bedrijf gevestigd dat voor particulieren fietsen repareert. U hebt hier geen last van. Het nieuwe bestemmingsplan, waarvan het ontwerp recent ter inzage gelegd is, verandert hier niets aan. Waarom zou u dan een zienswijze indienen?

Omdat het bestemmingsplan bedrijven toestaat, die veel meer stank, stof, lawaai en/of gevaar veroorzaken dan de fietsenmaker die er nu zit!

Juist nu, nu uw gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure brengt, hebt u een unieke kans om dit in uw voordeel te veranderen. Door een zienswijze in te dienen en zo nodig in beroep te gaan, kunt u immers óók "oude", nog niet gerealiseerde bestemmingen van het geldende bestemmingsplan die één op één in het nieuwe overgenomen worden, alsnog laten verwijderen.

Bedrijven en milieuzonering

Voor een goede ruimtelijke ordening moeten woningen en bedrijven ver genoeg van elkaar af liggen (stadscentra uitgezonderd). Anders kan het bedrijf zich niet ontwikkelen en krijgt het van omwonenden regelmatig klachten en hebben de bewoners geen goed woon- en leefklimaat. Hoe meer geur, stof, geluid en/of gevaar een bedrijf veroorzaakt, des te groter moet de afstand tot woningen zijn.

In de "Handreiking bedrijven en milieuzonering" is voor vele honderden bedrijven beoordeeld, hoe ver ze van woningen af moeten liggen om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen. Bij milieucategorie 1 bedrijven is dit 10 meter of meer, bij milieucategorie 2 bedrijven 30 meter of meer, bij milieucategorie 3.1 bedrijven 50 meter of meer enzovoort. De afstand wordt vanaf de grens van het bedrijfsperceel gemeten.

Ik geef u twee voorbeelden. Bij een supermarkt is de afstand voor de aspecten geur en stof 0 meter en voor de aspecten geluid en gevaar 10 meter of meer. Daarom is een supermarkt een milieucategorie 1 bedrijf. Bij een autowasserij is de afstand voor de aspecten stof en gevaar 0 meter, voor het aspect geur 10 meter of meer en voor het aspect geluid 30 meter of meer. Daarom is een autowasserij een milieucategorie 2 bedrijf. De grootste afstand van de vier bepaalt dus de milieucategorie.

De hierboven genoemde fietsenmaker is een milieucategorie 1 bedrijf.

Rechtmatige overlast

In mijn voorbeeld van de fietsenmaker kan het dus goed mis gaan voor u. Als hij ermee stopt en er op 12 meter van uw woning een nieuw milieucategorie 2 bedrijf komt, krijgt u blijvend overlast van stank, stof, lawaai en/of gevaar van een bedrijf, dat door het bestemmigsplan toegestaan is, maar feitelijk te dichtbij uw woning ligt.

Dit komt best vaak voor: De gemeente maakt voor een groot gebied een nieuw bestemmingsplan en neemt in de bestemmingsregels op dat percelen met de bestemming "bedrijf" voor bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 bestemd zijn. In een aantal concrete situaties is er dan sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening, omdat een bedrijfs- en een woonperceel direct naast elkaar liggen. Als u dan niet aan de bel trekt door een zienswijze in te dienen en zo nodig in beroep te gaan, komt het wél in het bestemmingsplan en kunt u er niets meer tegen doen.

Een tweede kans

Niet alleen tegen nieuwe, maar ook tegen bestemmingen die op grond van het geldende bestemmingsplan al jaren op een aangrenzend of naburig perceel liggen, kunt u in geval van een nieuwe bestemmingsplanprocedure zienswijzen indienen. Zo kunt u mogelijkheden die het bestemmingsplan al jaren biedt en die, indien gerealiseerd, overlast veroorzaken, uit het bestemmingsplan laten verwijderen.

Het gaat hierbij wél uitdrukkelijk over nog niet gerealiseerde mogelijkheden. In mijn voorbeeld, als er naast u in plaats van die fietsenmaker inmiddels een autowasserij gekomen is, bent u helaas te laat en kunt u daar niets meer aan veranderen, hoeveel geluidoverlast u er ook van hebt.

Een rechtszaak uit mijn praktijk

In haar uitspraak van 10 maart 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op de door mij ingediende beroepsgrond ongewenste bouw- en gebruiksmogelijkheden die al in het vorige bestemmingsplan stonden en in het nieuwe overgenomen waren, uit het nieuwe bestemmingsplan geschrapt.

In het vorige en het nieuwe bestemmingsplan mochten bedrijfsactiviteiten tot aan de erfgrens met het woonperceel van mijn cliënten plaatsvinden en konden burgemeester en wethouders omgevingsvergunning verlenen om tot aan de erfgrens te bouwen. Door het gegrond verklaarde beroep moet thans een strook van vijf meter naast de erfgrens vrij van bedrijfsactiviteiten blijven en mag hier ook niet meer gebouwd worden, waardoor nu wél aan de richtafstanden uit de Handreiking bedrijven en milieuzonering voldaan wordt.

Tips uit mijn praktijk

In mijn praktijk zie ik nogal eens zienswijzen als "we krijgen last van de bouwwerkzaamheden" of "mijn huis wordt zo minder waard". Zulke zienswijzen zijn kansloos, omdat ze niet over goede ruimtelijke ordening, over de minimale afstand tussen woningen en bedrijven gaan. Een goede zienswijze op basis van milieuzonering en milieucategorieën slaagt daarentegen bijna altijd wél.

Waarmee kan ik u helpen?

Wordt een nieuwe bestemmingsplan in procedure gebracht en verkeert u in een situatie als ik hierboven beschreven heb? Dan zal ik u in die procedure graag adviseren en helpen om een goede woon- en leefomgeving niet alleen te houden, maar zelfs terug te krijgen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef