Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Visie Veehouderij Venray 2018 vastgesteld. Hoe verder?

Eind januari heeft de gemeenteraad van Venray de Visie Veehouderij vastgesteld. Wat is over deze Visie, de rechtsbescherming ertegen en het vervolg te zeggen?

Deze Visie is op 30 januari jl. door de raad van Venray vastgesteld. Uiteindelijk moet het proces uitmonden in een aanpassing van de huidige "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Venray 2011" en een aanpassing van het huidige bestemmingsplan.

Deze blog is niet alleen interessant voor Venraynaren, maar ook voor inwoners en veehouders van andere gemeenten met eenzelfde problematiek.

De inhoud van de Visie

In de Inleiding van de Visie lezen we: "De visie moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners." In hoofdstuk 3 staan de doelen "Verbeteren van de basiskwaliteit" (verbeteren en borgen van een goed woon- en leefmilieu voor omwonenden van veehouderijen en afname aantal overlastlocaties), "Ontwikkeling op de juiste locatie" (meer scheiding tussen veehouderij en bewoners in kern en woningen in het buitengebied) en "Sturen achterblijvers en stoppers". In hoofdstuk 4 staat de "Vervolgaanpak".

Het is vóór al een aaneenschakeling van algemene keuzes, waar iedereen het wel mee eens kan zijn. Dit is, anders dan op de website van de gemeente staat, geen beleidsregel (in de Visie of het vaststellingsbesluit staat overigens ook niet, dat het een beleidsregel is). Rechtsbescherming staat hier niet tegen open.

Moeilijkere keuzes

Veel concreter en interessanter én moeilijker wordt het, zodra het over de aanpassing van de geurverordening en het bestemmingsplan gaat. Dán moeten er échte keuzes gemaakt worden.

In mijn blog "Is geuroverlast van een veehouderij aan te pakken?" ben ik ingegaan op vragen als: Wat regelt de geurverordening? en Wat is de verhouding tot het bestemmingsplan? Om te beginnen verwijs ik kortheidshalve daarnaar.

Gebiedsvisie

In de concentratiegebieden zoals Venray geldt als wettelijke regel dat de omgevingsvergunning milieu voor een veehouderij geweigerd wordt, indien de geurbelasting door die veehouderij op een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom meer dan 3,0 odour units per m3 lucht bedraagt (voor buiten de bebouwde kom is het 14,0).

De gemeenteraad kan deze geurbelasting bij verordening verlagen tot 0,1 of verhogen tot 14,0 odour units per m3 lucht (voor buiten de bebouwde kom is het 3,0 en 35,0). De raad mag niet zomaar besluiten "Ik maak er 1,0 van" of "Ik maak er 12,0". Deze keuze moet hij door een (door hem vast te stellen) gebiedsvisie onderbouwen.

Deze gebiedsvisie, waarin dus ter motivering van de geurverordening keuzes gemaakt en knopen doorgehakt worden, moet nog helemaal gemaakt worden. De thans vastgestelde Visie is die gebiedsvisie per se niet.

Woon- en leefklimaat

In de uitspraak Laarbeek van oktober 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst geoordeeld “dat, indien de voor veehouderijen toepasselijke norm wordt overschreden, hieruit niet volgt dat ter plaatse geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat”.

In haar uitspraak Hengelo van januari 2010 heeft de Afdeling in het verlengde van haar uitspraak van oktober 2009 overwogen: “Evenmin kan indien de voor veehouderijen toepasselijke individuele norm niet wordt overschreden, er zonder meer van worden uitgegaan dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.”

De latere uitspraken van de Afdeling zijn, aanvullingen en nuanceringen daargelaten, in lijn met deze uitspraken. Het woon- en leefklimaat bij een geurgevoelig object (woning) is dus niet één op één afhankelijk van het antwoord op de vraag of dat object (die woning) in de geur-hindercirkel van een veehouderij ligt.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef