Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Zó kunt u vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet!

Wat kunt u vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet? Het is een bijna onoplosbare puzzel. In deze blog leg ik het u op hoofdlijnen zo duidelijk en eenvoudig mogelijk uit.

De huidige regeling onder de Wabo

Bouwen zonder omgevingsvergunning is verboden. Uw aanvraag om omgevingsvergunning wordt door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, het Bouwbesluit 2012 en de welstandsnota. Is er geen strijdigheid, dan wordt één omgevingsvergunning verleend, tenzij de bouw vergunningvrij is.

In artikel 2 van Bijlage II bij het Bor staan de gevallen, waarin het bouwen van een bouwwerk helemaal vergunningvrij is. In artikel 3 staan de gevallen, waarin het vergunningvrij is, mits niet in strijd met het bestemmingsplan gebouwd wordt.

De nieuwe regeling onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet hebt u, kort gezegd, voor het bouwen van een bouwwerk in beginsel niet één, maar twee omgevingsvergunningen nodig:

1. Een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit. Deze betreft de vragen “Mag dit hier gebouwd worden?”, “Mag het zo groot en zo hoog zijn?”, “Past het qua welstand in zijn omgeving?” en “Is dit gebruik toegestaan?”. Kortom, de vroegere bestemmingsplan- en welstandstoetsing.

2. Een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Deze betreft de vraag ‘Mag dit qua veiligheid, gezondheid, duurzaamheid enz. zo gebouwd worden?’. Kortom, de vroegere toetsing aan het Bouwbesluit 2012.

De omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit

Bij de omgevingsplanactiviteit is de hoofdregel, dat een omgevingsvergunning verplicht is.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staat vervolgens in artikel 2.29, in welke gevallen geen omgevingsvergunning nodig is. Bijvoorbeeld artikel 2.29 onder a., het verrichten van gewoon onderhoud, voor zover daarbij detaillering, profilering en vormgeving van het bouwwerk niet wijzigen.

In artikel 2.30 staan vanwege cultureel erfgoed (monumenten) dan weer inperkingen op dat vergunningvrij zijn.

De omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit

Bij de bouwactiviteit is de hoofdregel, dat geen omgevingsvergunning nodig is.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staat vervolgens, in welke gevallen wél een omgevingsvergunning nodig is. Artikel 2.25 wijst de vergunningplichtige bouwwerken mét een dak, artikel 2.26 wijst de vergunningplichtige bouwwerken zónder een dak aan.

Vervolgens noemt artikel 2.27 de gevallen die vergunningvrij zijn (waarvoor de in de artikelen 2.25 en 2.26 genoemde vergunningplicht niet geldt). Zo is voor het bouwen van een bouwwerk zonder dak dat hoger dan 5 m is, een omgevingsvergunning nodig (artikel 2.26 lid 1 onder a.). Vervolgens staat in artikel 2.27 lid 2 onder e., dat voor een vlaggenmast die niet hoger dan 6 meter is, geen omgevingsvergunning nodig is. Ook het in artikel 2.17 genoemde gevolgklasse 1-bouwwerk is vergunningvrij (artikel 2.27, lid 1 onder a.).

Naast en los van elkaar

Beide omgevingsvergunningen staan naast en los van elkaar. Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet betekent dus: én geen omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit én geen omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit nodig hebben.

Het zal duidelijk zijn dat dit, zeker in het begin, een heel uitzoeken is!

De tijdelijke(?) vrijstellingen van de bruidsschat

Maar we zijn er nog niet. In artikel 22.27 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet staan een aantal, vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht zijnde, uitzonderingen op de vergunningplicht voor een bouwactiviteit. Aan het omgevingsplan moet dus wél voldaan worden! Feitelijk is dit de voortzetting van artikel 3 van Bijlage II bij het Bor.

Bij de vaststelling of wijziging van het omgevingsplan kunnen deze regels gewijzigd worden.

Nu of volgend jaar omgevingsvergunningvrij bouwen?

Wilt u omgevingsvergunningvrij gaan bouwen? Wacht niet, doe het, voltooi het en maak er enkele duidelijke foto's van, vóórdat de Omgevingswet in werking treedt, als dat voor u mogelijk is. Of zoek eerst aan de hand van uw concrete bouwplan uit, of u onder de Wabo of onder de Omgevingswet de ruimste mogelijkheden hebt. Zo kunt u teleurstelling voorkomen en zult u veel onduidelijkheid en discussie vóór zijn.

Deskundig advies op maat

Als Van Hoef Advocatuur heb ik mij in het omgevingsrecht gespecialiseerd en een aantal blogs over vergunningvrij bouwen geschreven. Zie Buiten het Bouwvlak kunt u meer bouwen dan u denkt!, Zo kunt u buiten het bouwvlak vergunningvrij bouwen!, Kan een kamer gedeeltelijk in een vergunningsvrije aanbouw vallen? en Is het bouwvlak voor vergunningvrij bouwen van belang?.

Hebt u voor uw concrete situatie behoefte aan een deskundig advies op maat? Dan help ik u graag en kunt u hiervoor vrijblijvend contact met mij opnemen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef