Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Bestuurlijke boetes verlagen? Zorg voor tijdige, adequate maatregelen!

Is de Inspectie SZW bij u op bezoek geweest en heeft zij overtredingen vastgesteld? Pas uw bedrijfsvoering dan gauw zó aan, dat die overtredingen niet meer plaats (kunnen) vinden.

Boetes van de Inspectie SZW en van andere Inspecties en Autoriteiten zijn torenhoog.

Met name de onbeperkte cumulatie van boetes die voor één enkele overtreding al hoog zijn, stuit op onbegrip en wordt als onbillijk ervaren. Toch heeft een hiertegen gerichte beroepsgrond feitelijk nooit succes. Zo gaat het in de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 november 2020 over een boete van € 161.000,-- voor 29 keer dezelfde soort overtreding. De rechtbank acht dit niet onevenredig.

Wat wél helpt om de boete verlaagd te krijgen, is tijdig en daadwerkelijk uw bedrijfsvoering zó aanpassen, dat de vastgestelde overtredingen niet meer (kunnen) voorkomen. Hier is voor u met goede, adequate maatregelen veel te winnen.

Ik sluit af met enkele tips om écht adequate maatregelen te treffen.

Voldoende maatregelen

Door haar uitspraak van 31 maart 2021 verlaagt de rechtbank Den Haag een boete van € 460.000,-- die de Autoriteit Persoonsgegevens aan een ziekenhuis opgelegd heeft, naar € 350.000,--. Lezing van de uitspraak leert, dat deze verlaging volledig aan de getroffen maatregelen toe te schrijven is:

"Hierbij wordt in aanmerking genomen dat eiseres ten tijde van belang wel maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat (...), zoals onder meer (...). Daarbij komt dat eiseres nog tijdens de bezwaarfase maatregelen heeft getroffen om te voldoen aan artikel 32 van de AVG, door (...). Al deze door eiseres getroffen maatregelen tonen in ieder geval de bereidwilligheid van eiseres om met de problematiek in de organisatie aan de slag te gaan en nuanceren de nalatigheid die eiseres wordt verweten. Verweerder heeft hier ten onrechte geen gewicht aan toegekend. De rechtbank ziet daarom aanleiding om het boetebedrag te matigen tot een bedrag van € 350.000,-."

Onvoldoende maatregelen

De in de inleiding genoemde uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 december 2020 gaat over overtredingen van de Wet minimumloon een minimumvakantietoeslag (Wml). Het bedrijf in kwestie kan niet bewijzen dat het de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald heeft. De rechtbank vindt de getroffen maatregelen onvoldoende en motiveert dit als volgt:

"Op dit moment wordt aan alle werknemers telkens vooraf benadrukt dat zij niet meer moeten werken dan de overeengekomen 5,33 uur. Hiermee wordt voorkomen dat de werknemers meer uren werken. De rechtbank volgt hen hierin niet. Verweerder heeft hierover terecht opgemerkt dat in het huidige systeem nog steeds geen registratie plaatsvindt van de daadwerkelijk aantal gewerkte uren en dat de werknemers nog steeds niet de mogelijkheid hebben om aanpassingen aan te brengen ten aanzien van de vermelde uren. Eiseres noch [VoF] hebben aangetoond of en zo ja, op welke wijze de daadwerkelijk gewerkte uren worden bijgehouden en hoe zij ervoor zorgt dat het aantal overeengekomen uren niet wordt overschreden. Van adequate maatregelen is dan ook niet gebleken."

In eenzelfde, niet gepubliceerde zaak waarin ikzelf gemachtigde geweest ben, heeft de rechtbank Limburg het verzoek om matiging bij uitspraak van 15 maart 2021 op eenzelfde wijze afgewezen. Nadat de Inspectie SZW overtredingen vastgesteld had, is wel een pilot gehouden, maar geen vaste verandering doorgevoerd. De rechtbank overweegt als volgt:

"(...) dat de ingevulde urenbriefjes en urenlijsten tijdens de pilot vrijwel overeenkwamen met de vooraf ingeschatte 6 uren, maakt het voorgaande niet anders. Het invullen van de urenbriefjes en urenlijsten vond immers enkel plaats tijdens de pilot en is nadien geen vaste werkwijze geworden."

Tijdige maatregelen

Uit deze en andere uitspraken is ook af te leiden, dat de maatregelen tijdig getroffen moet zijn. Zie de hierboven genoemde uitspraak van rechtbank Den Haag, waarin zij goedkeurend over de "nog tijdens de bezwaarfase" getroffen maatregelen spreekt. Hoe eerder u na de inspectie adequate maatregelen treft, des te beter het is. Hiermee tot het (hoger) beroep bij de rechter wachten is écht te laat.

De lat ligt hoog

De lat voor het treffen van adequate maatregelen ligt hoog. Rechters kijken hier serieus naar, maar zijn het wél vaak met de Inspectie eens dat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn.

De getroffen maatregelen moeten écht adequaat, d.w.z. geschikt om het doel te bereiken, zijn. Dat dit met ongemak, rompslomp en extra administratie gepaard gaat of kan gaan, moet voor lief genomen worden.

Tips voor adequate maatregelen

Als gezegd is door het aanpassen van bedrijfsprocessen om nieuwe overtredingen te voorkomen veel te winnen. Bestudering van bovenstaande en andere uitspraken leert evenwel, dat de beboete, niet zelden te goeder trouw handelende ondernemers daar vaak alleszins toe bereid zijn, maar dat zij hier naar het oordeel van de Inspectie en de rechter niet in geslaagd zijn. Daarom geef ik u de volgende tips:

1. Bestudeer en analyseer grondig wat de Inspectie u verwijt en los dát - en niets anders - voor honderd procent op.

Als het verwijt is dat u de daadwerkelijk gewerkte uren niet bijgehouden hebt, tref dan maatregelen waardoor u dit voortaan voor honderd procent wél doet. Dit lijkt een open deur, maar in twee van de drie uitspraken die hierboven genoemd zijn én in heel veel andere is het misgegaan.

2. Neem de maatregelen om verdere overtredingen te voorkomen zo tijdig mogelijk.

Hoe eerder na de inspectie u uw bedrijfsprocessen daadwerkelijk aanpast om nieuwe overtredingen te voorkomen, des te groter de kans dat de rechter de boete matigt, als de Inspectie zelf dit in haar besluit op bezwaar al niet gedaan heeft.

3. Laat u door een advocaat of jurist met specifieke, juridische deskundigheid op dit gebied adviseren. Laat hem of haar in elke geval de maatregelen die u alleen of samen met anderen (uw accountant) uitgedacht hebt, toetsen.

Eerdere blogs over dit onderwerp

Op deze website heb ik door mijn blogs Zo kom je van torenhoge boete van de Inspectie SZW af! en Succesvolle verweren tegen torenhoge, bestuurlijke boetes al eerder over deze materie geschreven.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef