Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Geluidsoverlast van een evenemententerrein

Muziekactiviteiten op een evenemententerrein kunnen bij omwonenden voor behoorlijk wat geluidsoverlast zorgen. Welke regels gelden hiervoor? In deze blog heb ik de hoofdzaken voor u op een rij gezet.

Muziekevenement, inrichting of niet?

Om te beginnen is van cruciaal belang, of de muziekactiviteiten op het evenemententerrein als een inrichting gezien moet worden. Zo ja, dan is het Activiteitenbesluit van toepassing en gelden de hierin opgenomen geluidsnormen. Zo nee, dan zijn er bijna geen normen voor en heeft de plaatselijke overheid veel ruimte om die zelf te bepalen.

Voor u als omwonende is het dus van belang dat de activiteit een inrichting is. Maar helaas is ze dit vaak niet.

Aan het zijn van een inrichting worden namelijk de volgende eisen gesteld: 1) De activiteit moet bedrijfsmatig zijn of in elk geval een bedrijfsmatige omvang hebben. Bij een muziekevenementen met een professionele omvang en betalende bezoekers die tegen betaling eten en drinken kunnen krijgen, zal dat het geval zijn. 2) De activiteit moet binnen een zekere begrenzing plaatsvinden. Ook dit levert doorgaans geen probleem op.

3) Ten slotte moet het gaan om een activiteit die "pleegt te worden verricht". Om hieraan te voldoen moet de activiteit continu, gedurende een langere periode achtereen of met een zekere regelmaat verricht worden. Bij evenementen moet het gaan om een zekere regelmaat van één evenement en niet om het gezamenlijke aantal grote en kleine evenementen dat mag plaats vinden.

De Afdeling bestuursrechtspraak stelt hoge eisen aan dit "pleegt te worden verricht". Bij evenementen die regelmatig terugkeren, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, is van belang dat die op dezelfde locatie worden gehouden, op dezelfde data in dezelfde omvang en een lange periode continu plaatsvinden om als inrichting te kunnen worden aangemerkt. Als een evenement inclusief op- en afbouw 21 dagen duurt, beschouwt de Afdeling dit als een te korte periode om van "pleegt te worden verricht" te spreken.

Bij muziekevenementen zal er dus heel vaak géén sprake van een inrichting zijn. De geluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn dan niet van toepassing.

Omgevingsvergunning voor muziekevenement

Het niet als inrichting aan te merken muziekevenement zal vaak in strijd met het bestemmingsplan zijn. Dan is een omgevingsvergunning voor handelen in strijd met het bestemmingsplan nodig, waaraan dan geluidsvoorschriften verbonden worden. Vaak zal hier artikel 4, onderdeel 11, van Bijlage II bij het Bor voor gebruikt worden: "ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar".

Toepassing van dit artikel is alleen mogelijk als de activiteit niet in in strijd met een goede ruimtelijke ordening is. Anders gezegd, als u als omwonende een goed woon- en leefklimaat houdt. Dit is het criterium, waaraan de rechter de verleende omgevingsvergunning zal toetsen.

Nota "Evenementen met een luidruchtig karakter"

Voor evenementen met een luidruchtig karakter bestaan, anders dan voor inrichtingen, geen landelijk geldende geluidsnormen. Het lokale bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning verleent, beoordeelt wat aanvaardbaar is. De rechter kan de gemaakte afweging slechts marginaal toetsen.

In de praktijk richten lokale bestuursorganen zich veelal naar de Nota "Evenementen met een luidruchtig karakter" van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg van januari 1996. Van een omwonende kan in redelijkheid nog gevraagd worden een stoorgeluid van 50 db(A) in de woning te accepteren. Een waarde boven de 50 dB(A) moet als "onduldbaar" gekwalificeerd worden, aldus de Nota.

Dit betekent niet dat een waarde boven de 50 dB(A) in de woning hoe dan ook uitgesloten is. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak is op objectieve gronden immers niet vast te stellen, wanneer een omwonende ten gevolge van een evenement onduldbare geluidshinder ondervindt. Dit is afhankelijk van het antwoord op de vraag, of het lokale bestuursorgaan aan de belangen die gediend zijn met de activiteit die dat geluid veroorzaakt, redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen, aldus de Afdeling.

Bij waarden boven de 50 dB(A) moet het lokale bestuursorgaan dus voldoende motiveren, waarom het toestaan van die waardes gelet op enerzijds de belangen van vergunninghoudster en anderzijds de belangen van omwonenden noodzakelijk zijn.

Onevenredige geluidhinder

In haar uitspraak van 1 februari 2022 komt de rechtbank Den Haag tot het oordeel, dat het lokale bestuursorgaan onvoldoende gemotiveerd heeft dat omwonenden geen onevenredige geluidshinder ondervinden. Gebruikte criteria: De behoefte aan dit evenement met dit soort muziek is niet voldoende kenbaar gemaakt. Het gaat niet alleen om de toegestane geluidsniveaus, maar ook om hoe vaak die zich mogen voordoen. Zowel de duur als de frequentie moeten bij de beoordeling worden betrokken. Letterlijk over de overschrijding van de waarde van 50 dB(A) in de woningen van omwonenden: "Niet is gebleken dat het noodzakelijk is voor de muziekbeleving van het bezoekende publiek." Ten slotte acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat de vraag naar de desbetreffende muziekevenementen groot is en dat niet veel terreinen voor evenementen beschikbaar zijn.

Naast (een) eventuele dB(C)-waarde(n) moeten in geluidsvoorschriften met het oog op handhaving van geluidhinder ook de grenswaarden in dB(A) opgenomen worden.

Geluid en geluidsvoorschriften

Hebt u in het kader van het omgevingsrecht een vraag over geluid of geluidsvoorschriften? Dan zal ik u hier graag over adviseren en bijstaan om het best mogelijke resultaat voor u te behalen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef