Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Kan de vlag uit na een van rechtswege verleende vergunning?

Regelmatig zie ik zaken, waarbij de winst van een van rechtswege verleende vergunning onnodig verloren gaat. Dat is jammer. Hieronder leg ik u eenvoudig uit, hoe u dat voorkomen kunt.

Samenvatting

De hoofdzaak van deze blog staat onder het kopje "Vreemde, onverwachte rechtspraak".

Maak bezwaar tegen een alsnog genomen reëel besluit, nadat de aangevraagde vergunning van rechtswege verleend is.

Van rechtswege verleend?

Als u een vergunning aangevraagd hebt, kán het zijn dat het bevoegd gezag de termijn om op de aanvraag te beslissen ongebruikt laat verlopen. Is de vergunning dan van rechtswege verleend? Nee, tenzij de paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waarin dit van rechtswege verlenen geregeld is, door de desbetreffende wettelijke regeling van toepassing verklaard is.

Zo zijn in de algemene plaatselijke verordening, de APV, verschillende vergunningen geregeld. Denk aan de exploitatievergunning, de evenementenvergunning en de standplaatsvergunning. Alleen als dit in de APV staat, wordt zo'n vergunning van rechtswege verleend, als het bevoegd gezag niet tijdig op uw aanvraag beslist heeft.

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo, staat voor sommige omgevingsvergunningen dat zij wél, voor andere dat zij niet van rechtswege verleend worden. De bouwvergunning wordt wél, de milieuvergunning wordt niet van rechtswege verleend.

Van rechtswege verlenen is nooit aan de orde, als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (aanvraag - ontwerpbesluit - zienswijzen - besluit) van toepassing is.

Gebruikmaken van de vergunning

U kunt de van rechtswege verleende vergunning - dit geldt ook voor andere vergunningen - gaan gebruiken, zodra die in werking getreden is. De van rechtswege verleende vergunning treedt op de derde dag na afloop van de beslistermijn in werking. Dit geldt evenwel niet voor van rechtswege verleende omgevingsvergunningen. Deze treden pas in werking, nadat ze bekendgemaakt zijn.

Bezwaar maken tegen de vergunning

Tegen een van rechtswege verleende vergunning kan bewaar gemaakt worden. De bezwaartermijn begint te lopen, zodra het bevoegd gezag de van rechtswege verleende vergunning bekendgemaakt heeft. Hier is niets bijzonders aan: bekendmaking van een besluit is steeds voorwaarde om de bezwaar- of de beroepstermijn te laten beginnen.

De regeling is wel bijzonder: Het bevoegd gezag moet de van rechtswege verleende vergunning bekendmaken binnen twee weken, nadat die van rechtswege verleend is! Doet het dit niet, dan kunt u hem in gebreke stellen en ten slotte naar de rechter gaan om de bekendmaking af te dwingen.

U kunt tegen een van rechtswege verleende, maar nog niet bekendgemaakte vergunning bezwaar maken. Dit is niet prematuur.

Vreemde, onverwachte rechtspraak

Je zou denken:

"Verleend is verleend. Zodra op een aanvraag van rechtswege een vergunning verleend is, is de aanvraag "uitgewerkt". Op één aanvraag kun je immers niet twee vergunningen, één van rechtswege en één écht verleende, krijgen. Als de bezwaartermijn is gaan lopen en er geen bezwaar gemaakt is of het bezwaar ongegrond verklaard is, is de van rechtswege verleende vergunning onherroepelijk geworden."

Hoewel dit voor de hand liggende en juridisch "logische" gedachten zijn, zijn ze niet juist! De Afdeling bestuursrechtspraak gaat immers van het volgende uit:

1. Indien een aangevraagde vergunning van rechtswege is verleend, is een bestuursorgaan weliswaar niet meer bevoegd om op de aanvraag te beslissen, maar maakt dat een alsnog genomen besluit niet van rechtswege nietig.

2. Indien een alsnog genomen reëel besluit niet tijdig in rechte wordt bestreden, verkrijgt dat besluit formele rechtskracht en treedt het in de plaats van de van rechtswege verleende vergunning.

Zie de uitspraak van de Afdeling van 15 september 2021. Dit is vaste rechtspraak.

Maak dus bezwaar tegen het reële besluit, als burgemeester en wethouders, nadat u van rechtswege een vergunning gekregen hebt, alsnog een reëel besluit nemen.

Van rechtswege verleend? Kom in actie!

Hebt u van rechtswege een vergunning gekregen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik help u graag om die vergunning veilig te stellen en te behouden.

Wilt u het in stand blijven en gebruiken van een van rechtswege verleende vergunning juist voorkomen? Ook dan kan ik u met mijn ervaring en kennis van zaken goed van dienst zijn.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef