Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Kunt u beslissing over een bestemmingsplan afdwingen?

Uit mijn praktijk: Als de aanvrager zijn aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen intrekt en u belanghebbende bent, kunt u dan een beslissing afdwingen?

Als de aanvrager zijn aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen intrekt en u belanghebbende bij de vaststelling bent, kunt u dan een beslissing afdwingen? In een door mij ingediende en gewonnen beroepszaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak deze vraag voor het eerst beantwoord. Lees na een algemene inleiding hieronder het antwoord.

Point of no return

Een bestemmingsplanprocedure kan zowel op initiatief van het gemeentebestuur als op aanvraag van een burger of bedrijf gestart worden. Heeft het gemeentebestuur het initiatief, dan geldt er geen beslistermijn. Gebeurt het op aanvraag, dan moet uiterlijk zes maanden na de ontvangst van de aanvraag omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan beslist worden. Zo staat het in de Algemene wet bestuursrecht.

De Wet ruimtelijke ordening voegt hieraan toe, dat de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging van het ontwerpplan omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan beslissen moet. Dit geldt zowel voor de procedure op aanvraag als wanneer die op initiatief van het gemeentebestuur plaatsvindt, zo heeft de Afdeling in haar uitspraak van 4 mei 2010 beslist.

Dus: bij een bestemmingsplanprocedure op eigen inititief mag het gemeentebestuur eindeloos treuzelen, maar - point of no return - áls het een ontwerpplan ter inzage legt, dan moet de raad binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging beslissen. Anders is er sprake van niet tijdig beslissen, waartegen u als belanghebbende door een ingebrekestelling of eventueel via de rechter optreden kunt.

Uit mijn praktijk

In de zaak waarin ik wegens het niet tijdig beslissen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan beroep op de Afdeling ingesteld heb, ging het om een procedure op aanvraag. Mijn cliënt was wel geen aanvrager, maar wél belanghebbende bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de termijn van terinzageligging trok de aanvrager zijn aanvraag in, waarna het gemeentebestuur de procedure "uiteraard" beëindigde.

In het algemeen is hier alles voor te zeggen. Op een ingetrokken aanvraag kan en hoeft het gemeentebestuur immers niet meer te beslissen. Maar ligt het in dit geval wellicht anders? Kan mijn cliënt een beroep doen op de wettelijke bepaling dat de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging van het ontwerpplan omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan beslissen moet?

Ja, heeft de Afdeling in haar uitspraak van 20 maart 2018 geantwoord.

Uw belang

Als u belanghebbende bij de vaststelling van een bestemmingsplan bent, dan hebt u na de termijn van terinzageligging van het ontwerpplan altijd een eigen recht dat de raad binnen twaalf weken omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan een beslissing neemt.

Ik zie gelet op de overwegingen van de Afdeling geen reden hier anders over te denken, als het een bestemmingsplanprocedure op aanvraag betreft en de aanvrager zijn aanvraag niet ingetrokken heeft.

Hiermee kan ik u helpen

Hebt u deskundige hulp in een bestemmingsplanprocedure nodig? Hebt u er belang bij dat een bestemmingsplan zo spoedig mogelijk en liefst overeenkomstig uw wensen vastgesteld wordt? Ik help u graag om dat te bereiken.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef