Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Pas op voor verborgen besluiten! Maak tijdig bezwaar!

Deze blog schrijf ik als service voor iedereen die een vergunningaanvraag of een verzoek om een besluit te nemen indient. Er is al gauw sprake van een besluit!

Casus: U vraagt voor de nieuwe vestiging van uw bedrijf een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan aan. Als antwoord krijgt u een brief van een ambtenaar, die het verzoek afwijst en verder nog wat suggesties voor andere plekken doet. Er staat niet "namens burgemeester en wethouders" onder. Er staat niet onder dat u gedurende zes weken bezwaar kunt maken. De ambtenaar is niet gemandateerd om dergelijke besluiten namens burgemeester en wethouders te nemen.

U twijfelt er dan ook aan of dit schrijven wel een besluit is, pakt voor alle zekerheid de wet erbij en leest de definitie van een besluit: "een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (...)." U concludeert dat dit schrijven, als het al een beslissing is, in elk geval niet de beslissing van een bestuursorgaan is en dat het dus geen besluit is. Er is dus, zo redeneert u verder, ook geen bezwaartermijn gaan lopen.

Wél een besluit!

Uw conclusie is onjuist! Het is wél een besluit! Er is wél een bezwaartermijn gaan lopen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit in haar uitspraken van 22 januari 2014 en 20 december 2017 zo beslist. De casus hierboven komt uit de uitspraak van 20 december.

Cruciaal is, of een beslissing rechtsgevolg heeft, of er rechtsgevolg mee beoogd is. Hiervan is sprake als de beslissing erop gericht is een bevoegdheid, recht of verplichting voor een ander te doen ontstaan of teniet te doen. Ik citeer uit de uitspraak van 20 december: "Met de brief (...) is concreet en ondubbelzinnig op het verzoek (...) beslist, doordat daarin wordt vermeld dat op basis van het vastgestelde beleid geen medewerking kan worden verleend aan het verzoek (...). Met de brief (...) heeft <de ambtenaar> de aanvraag (...) derhalve afgewezen." En dus was er sprake van een besluit.

En al die gebreken dan, die de brief heeft? Die gaan, aldus de Afdeling, niet over de vraag of met de handeling rechtsgevolg beoogd is, maar over de daarvan te onderscheiden vraag, of degene die de op rechtsgevolg gerichte handeling heeft verricht bevoegd was namens het bestuursorgaan dat besluit te nemen. Ook als dit niet het geval is, is er sprake van een besluit, als met de handeling rechtsgevolg beoogd is (wat in de casus het geval is).

De bezwaartermijn loopt

Dat de bezwaartermijn van zes weken na zo'n gebrekkig besluit begint te lopen, is geen punt van discussie. Hiervoor is het immers voldoende dat het besluit bekendgemaakt respectievelijk u toegestuurd is.

Als u in een zaak als hierboven het bezwaarschrift te laat indient, zult u er nog wel mee wegkomen (zal dat nog wel een verschoonbare termijnoverschrijding zijn), omdat er geen "rechtsmiddelenclausule" onder de brief staat. Maar als de onbevoegde ambtenaar wél onder de brief geschreven heeft dat u binnen zes weken een bezwaarschrift kunt indienen, zou uw conclusie dat er geen sprake van een besluit is, funest zijn.

Waarmee kan ik u helpen?

Als u twijfelt of er (in een brief) sprake van een besluit is, kunt u mij de brief toesturen (mailen) en gratis mijn mening daarover vragen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef