Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Je kunt altijd naar de rechter om een besluit te krijgen!

.

Aardwarmteproject CLG in het glastuinbouwgebied Californië te Grubbenvorst is afgelopen maand op eigen verzoek falliet verklaard. In De Limburger van 31 oktober jl. is de initiatiefnemer als volgt geciteerd:

"Omdat er geen besluit is genomen, kun je niet naar de rechter om je gelijk te halen."

Dit is gewoon niet waar.

Ik heb daarom deze blog geschreven, opdat u, mocht u het ergens in Nederland ooit nodig hebben, weet hoe het zit.

Altijd toegang tot de rechter

Als u burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, de Minister of enig ander bestuursorgaan van de overheid vraagt een besluit te nemen, moet het dit binnen een redelijke termijn doen. Dit kan, afhankelijk van het onderwerp en het belang, binnen enkele uren, binnen enkele dagen of - wat meestal het geval is - binnen een aantal weken zijn.

De redelijke termijn is in elk geval niet langer dan acht weken (artikel 4:13 Awb), tenzij het nemen van een besluit binnen deze termijn niet mogelijk is (artikel 4:14 Awb). Het bestuursorgaan moet u dit wél bínnen die acht weken meedelen én het moet u dan ook laten weten binnen welke termijn u het besluit wél zult krijgen.

Als het besluit niet binnen die redelijke termijn genomen is, kunt u direct naar de rechter, die het bestuursorgaan in een korte, hiervoor bestemde procedure bevelen zal het besluit te nemen.

Vragen om een eerder genomen besluit in te trekken of te wijzigen is óók vragen om een besluit te nemen. Hier geldt dus hetzelfde voor.

Tip

Als u het gevraagde besluit spoedig nodig hebt en er écht geen acht weken of langer op kunt wachten, geef dan in het verzoek aan wanneer de redelijke termijn naar uw oordeel verstreken is. Dan kunt u als u het besluit niet tijdig krijgt, direct naar de rechter.

Langere beslistermijnen

Het kan zijn dat langere beslistermijnen gelden. Bijvoorbeeld als u tegen een besluit bezwaar gemaakt hebt en de bezwaarfase loopt. Deze duurt maanden. U kunt dan echter altijd aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, als u een spoedeisend belang hebt.

Langere beslistermijnen gelden ook, als de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is (procedure: ontwerpbesluit, termijn om zienswijzen in te dienen, definitieve besluit). Dan moet u wel langer wachten voordat u naar de rechter kunt, maar als het bestuursorgaan niets doet of te laat handelt, kunt u wél al naar de rechter, vóórdat het besluit genomen is.

Als u hier niet op kunt wachten, kunt u altijd nog een civielrechtelijk kort geding beginnen, als u een spoedeisend belang hebt. Als de gang naar de bestuursrechter (nog) niet voor u openstaat, biedt de civiele rechter immers altijd aanvullende rechtsbescherming.

Te lang gewacht

Ik begrijp volkomen dat u graag in overleg blijft en liever niet procedeert tegen een bestuursorgaan waarvan (tegen mensen van wie) u een positief besluit wilt krijgen. Maar goed, in de wet staan wél beslistermijnen waaraan het bestuursorgaan zich houden moet en waaraan u het ook houden mag.

Een voorlopige voorziening of een kort geding is niet een-twee-drie gewonnen. U moet écht een spoedeisend belang hebben en uw vordering goed kunnen onderbouwen. Maar goed, hier is aan te werken. Met blijven hopen op een positief besluit totdat u niets meer hebt om voor te procederen, bereikt u zeker niets!

In mijn blog Moet je na een handhavingsverzoek maar blijven wachten? heb ik eerder over deze problematiek geschreven.

Gratis advies

Een in het bestuursrecht gespecialiseerde advocaat kan u al in een kort gesprek uitleggen welke (beslis)termijnen gelden en wat in verband hiermee uw rechten zijn. Hij zal dit doorgaans gratis doen. Aarzel niet om hier gebruik van te maken! Het gebeurt nog te vaak niet, met alle onnodige, negatieve gevolgen van dien.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef