Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Verplicht compensatieregeling tot ontslag werknemer?

Verplicht de compensatieregeling steeds tot beëindiging van een slapend dienstverband, als de werknemer het vraagt om een transitievergoeding te krijgen?

Verplicht de compensatieregeling steeds tot beëindiging van een slapend dienstverband, als de werknemer het vraagt om een transitievergoeding te krijgen? Nee. Wanneer dan wél en wanneer niet? Lees het hieronder. Ik schrijf deze blog vanuit de optiek van de werkgever, maar ook voor werknemers is hij zonder meer de moeite van het lezen waard.

Slapend dienstverband

Als u als werkgever een dienstverband dat twee of meer jaren geduurd heeft, opzegt, moet u een transitievergoeding betalen. Als u de beëindiging van het dienstverband met uw werknemer overeenkomt, hoeft u dat wel niet, maar uw werknemer zal als tegenprestatie voor zijn handtekening bijna altijd een vergoeding vragen, die ten minste aan de bij opzegging verschuldigde transitievergoeding gelijk is. Bij transitievergoedingen kan het om hoge bedragen gaan: in 2018 maximaal € 79.000,--, in 2019 maximaal € 81.000,--.

U kunt het dienstverband met uw zieke werknemer opzeggen, zodra hij twee jaar ziek geweest is, mits dan aannemelijk is dat hij zijn werk niet binnen een half jaar zal kunnen hervatten. Ook in dit geval bent u bij de opzegging een transitievergoeding verschuldigd. Dit is voor veel werkgevers reden (geweest) om de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen. Na twee jaar hoef je als werkgever immers geen loon meer te betalen en zo bespaar je de kosten van de transitievergoeding. Zo ontstaan "slapende" dienstverbanden.

Een dienstverband slapend in stand houden is niet gratis. U hoeft dan wel geen loon meer te betalen en ook geen transitievergoeding, maar u blijft wél werkgever, mét alle (andere) verplichtingen van dien. Zie hiervoor uitgebreider mijn blog Dienstverband na twee jaar ziekte beëindigen of niet?.

De compensatieregeling

De compensatieregeling houdt in dat het UWV op uw verzoek de transitievergoeding die u bij opzegging van het dienstverband na twee jaar ziekte betaald hebt, volledig compenseert. Als u het dienstverband na twee jaar ziekte van uw werknemer bij overeenkomst beëindigt omdat - ik citeer de wetstekst - "hij wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten", krijgt u gecompenseerd wat u aan vergoeding betaald hebt, maar maximaal wat u bij opzegging aan transitievergoeding kwijt geweest zou zijn. Voor (transitie)vergoedingen die u in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 betaald hebt, kunt u de compensatie van 1 april tot 1 oktober 2020 aanvragen.

De eis van uw werknemer

In het weekblad Boerderij van 18 september 2018 staat onder de kop "Compensatie transitievergoeding" onder meer de volgende tekst: "Arbeidsjurist Ronald Mol acht het aannemelijk dat werknemers zich nu mogelijk met succes beroepen op misbruik van recht als de werkgever ondanks de compensatie het dienstverband alsnog slapend houdt."

Is er sprake van "misbruik van recht"? Zo nee, dan wellicht van "ernstige verwijtbaarheid" of "slecht werkgeverschap"? Hieronder zet ik het voor u op een rij.

Misbruik van recht

Misbruik van recht wordt in de wet "misbruik van bevoegdheid" genoemd. De wet zegt erover: "Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt." Wat misbruiken is, wordt aansluitend uitgelegd: "Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of (...) in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen."

Bij misbruik van recht gaat het dus om actief handelen, namelijk het inroepen van een bevoegdheid, het gebruiken respectievelijk misbruiken van een toegekend recht. Wie geen opzegging aanvraagt of geen beëindigingsovereenkomst met een vergoeding sluit, roept geen bevoegdheid in, handelt niet, maar doet gewoon niets. Mij lijkt dat dit geen misbruik van recht kan zijn. Bovendien is uw doel niet uw werknemer te schaden, maar te voorkomen dat u een transitievergoeding betalen moet en het geld hiervoor lange tijd kwijt bent.

Ernstige verwijtbaarheid

Alléén als uw werknemer de arbeidsovereenkomst als gevolg van úw ernstig verwijtbare handelen of nalaten opzegt of deze op zijn verzoek om die reden ontbonden wordt, heeft hij recht op een transitievergoeding. Rechters hebben al beslist dat het laten slapen van een dienstverband niet ernstig verwijtbaar is. Ik schat in dat ze hier door de compensatieregeling niet anders over gaan denken. Als je de rechtspraak over ernstig verwijtbaar handelen bestudeert, gaat het immers over écht onacceptabel gedrag. Laten slapen van het dienstverband valt hier niet onder.

Goed werkgeverschap

In zijn uitspraak van 16 november 2017 vond de kantonrechter te Groningen het slapend houden van de arbeidsovereenkomst geen slecht werkgeverschap (goed werkgeverschap is in artikel 7:611 BW geregeld): "Het bewust slapend houden van de arbeidsovereenkomst na twee jaren arbeidsongeschiktheid is niet in strijd met de wet en kan evenmin worden gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar handelen. Om die reden kan ook niet zonder meer slecht werkgeverschap en/of misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 7:611 BW worden aangenomen."

De woorden "niet zonder meer" vallen op. Is het door de compensatieregeling anders geworden? Moet nu eerder of wellicht zelfs steeds slecht werkgeverschap aangenomen worden, indien een werkgever het dienstverband niet opzegt of beëindigt om maar geen (transitie)vergoeding te hoeven betalen?

Ik schat in dat het antwoord op die vraag van uw financiële situatie afhankelijk is. De (transitie)vergoeding moet immers betaald worden (en de betaling moet aan de hand van schriftelijke bescheiden zwart op wit tegenover het UWV aangetoond worden) om later - als u nu een transitievergoeding betaalt, pas ruim na 1 april 2020 - een compensatie te krijgen. Het betekent dus altijd gedurende langere tijd een aanslag op uw liquiditeit. Dit willen voorkomen kan onder omstandigheden een alleszins verdedigbare reden zijn om het dienstverband slapend te houden. Maar als liquiditeit ook na de betaling van de transitievergoeding geen probleem voor u is, zou de rechter best wel eens kunnen oordelen dat goed werkgeverschap u tot het opzeggen of bij overeenkomst beëindigen van de arbeidsovereenkomst en het betalen van een (transitie)vergoeding verplicht. Goed werkgeverschap is immers niets anders dan de verplichting om redelijk en billijk jegens zijn werknemer te handelen. Het wachten is op de eerste, rechterlijke uitspraak hierover.

Per slot van rekening ben ik het dus met arbeidsjurist Ronald Mol eens dat de compensatieregeling mogelijk een verandering brengt, maar ik meen dat uw werknemer, als u de (transitie)vergoeding al zonder liquiditeitsproblemen betalen kunt, als grondslag voor zijn vordering bij de rechter beter "slecht werkgeverschap" dan "misbruik van recht" kan nemen.

Waarmee kan ik u helpen?

Ik kan u adviseren over de claim van uw werknemer om de slapende arbeidsovereenkomst te beëindigen en u helpen om uw argumenten hiertegen goed op een rij te zetten. Als u wél meewerkt en een beëindigingsovereenkomst sluit in de verwachting dat u later van de compensatieregeling gebruik kunt maken, moet dat wél goed gebeuren. Het UWV stelt immers de nodige eisen. Zo moet de hierboven geciteerde voorwaarde "omdat hij wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten" goed onderbouwd worden om het risico dat uw verzoek om compensatie afgewezen wordt te minimaliseren. Het kan om grote bedragen gaan. Ik kan ervoor zorgen dat u de compensatie die u verwacht, ook krijgen zult.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef